Общи условия за ползване

Като нов потребител, попълнете необходимата информация: потребителско име и парола, име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес за доставка, отбележете дали сте съгласни с “Условия за ползване”. Информацията, която въвеждате, е напълно КОНФИДЕНЦИАЛНА и ще се използва САМО и ЕДИНСТВЕНО за обработка на вашите настоящи и бъдещи поръчки.

Използване на уеб сайта

Всяко използване на сайта www.gamesell.eu означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване, като те могат да бъдат изменяни от “Геймс енд мор” ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция.

Промените

“Геймс енд мор” ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време, по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна, Общите условия са задължителни за всички клиенти и/или потребители и “Геймс енд мор” ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.games-play.eu.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на виртуалния магазин Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, “Геймс енд мор” ЕООД  уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  “Геймс енд мор” ЕООД и Потребителя, “Геймс енд мор” ЕООД  премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез попълване на контактната форма. Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Субектът на личните данни има правата съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

 • да иска достъп до личните данни;
 • да иска корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните;
 • да прави възражения срещу обработването на данните;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу профилиране;
 • право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни.

Политика за защита на лични данни

1. “Геймс енд мор” ЕООД предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил в www.gamesell.eu и в полетата на формуляра за онлайн поръчка, “Геймс енд мор” ЕООД ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3. В случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, “Геймс енд мор” ЕООД има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи, в съответствие с действащото българско законодателство.
4. “Геймс енд мор” ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от “Геймс енд мор” ЕООД за анализ и подобрение ефективността и работата на www.gamesell.eu за управление на създадените онлайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно онлайн поръчки и продукти.

“Геймс енд мор” ЕООД с  ЕИК  206553928 обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните лични данни: Телефонен номер , адрес на доставка, имейл адрес  и 2 имена за  изпълняване на поръчка от сайта за видеоигри и аксесоари за хардуер за видеоигри за период от 8 месеца,  осигурявайки, че личните ми данни се обработват в съответствие с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.
5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на сайта gamesell.eu.
6. “Геймс енд мор” ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други, посочени в закона случаи.
7. Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената онлайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Данни за връзка с “Геймс енд мор” ЕООД гр. София, бул. Симеоновско шосе 93Б, и-мейл адрес: gamesood@abv.bg, тел. 0877729167

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от “Геймс енд мор” ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта gamesell.eu

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от “Геймс енд мор” ЕООД.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, gamesell.eu наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави продукт в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава gamesell.eu. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен gamesell.eu и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Използват се следните видове бисквитки:
* задължителни бисквитки /essential cookies/ – този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта gamesell.eu. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на gamesell.eu, създаване на онлайн поръчка и всякакви други базисни функционални действия;
* бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на сайта gamesell.eu за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения, във връзка със спомагателни за сайта дейности.

Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни. Докато не промените настройките на браузъра си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/
Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
Потребителите имат две възможности:

 • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
 • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Публикуване на коментари

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че gamesell.eu констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, се запазва правото да се ограничи възможността на Потребителя да публикува мнения в раздела.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Цена на доставка :

Всички поръчки на стойност над 80.00 лева се доставят напълно безплатно за цялата страна*. За доставка на поръчка под 80.00 лева се заплащат по тарифите на куриера. Транспортните разходи ще Ви бъдат начислени към стойността на Вашата поръчка и ще трябва да ги заплатите на куриера при доставката на стоката.

*ЗАБЕЛЕЖКА: Някои продукти е невъзможно да бъдат доставени безплатно, независимо от тяхната цена. Това ще бъде изрично упоменато при поръчка на такъв артикул.

Обслужващата куриерска фирма:

“Геймс енд мор” ЕООД работи в партньорство с куриерска компания “M&BM”.

Начини за плащане на направената поръчка

 1. Наложен платеж – стоката се заплаща в брой директно на куриера при доставка на пратката;
 2. С кредитна или дебитна карта;
 3. Посредством системата за Интернет разплащания ePay.

Цените: всички обявени цени на нашия сайт са с включен ДДС.

Фактуриране на закупена стока

Можете да получите фактура за закупените от Вас стоки. Трябва да отбележите в профила си и да попълните данните .

Изпълняване на  поръчки

Всички заявени поръчки се потвърждават чрез обаждане на посочен в клиентския Ви профил телефон между 10:00 и 17:00 часа. Ако в този времеви диапазон служител на фирмата не се свърже с Вас, поръчката не се изпълнява. Молим, ако в рамките на 24 часа след поръчка не сте получили обратна връзка от наш оператор, да се обадите на един от следните телефони: 0877729167.

Дни за доставка на стоките ?

Доставки се извършват само от понеделник до петък, от 9:30 до 17:30 часа и в събота, до 14:00 часа без дни на официални празници.

Недопустими действия и забрани

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Интернет страница: www.kzp.bg